Yaşamda ve Yargıda Devrimci Duruş

Yaşamda ve Yargıda Devrimci Duruş

Halit Çelenk Rona Aybay Ümit Altaş / Jun 05, 2020

Ya amda ve Yarg da Devrimci Duru Halit elenk ad T rkiye solunun en g l ve ayn zamanda g l klerle dolu y llar nda hukuk m cadelesinin n saflar nda belirdi S m r den e itsizlikten iddetten beslenip hukuku kendi karlar n me ru k lm

 • Title: Yaşamda ve Yargıda Devrimci Duruş
 • Author: Halit Çelenk Rona Aybay Ümit Altaş
 • ISBN: 9789755335919
 • Page: 231
 • Format: Paperback
 • Halit elenk ad , T rkiye solunun en g l ve ayn zamanda g l klerle dolu y llar nda hukuk m cadelesinin n saflar nda belirdi S m r den, e itsizlikten, iddetten beslenip, hukuku kendi karlar n me ru k lmak i in kullananlar n d nyas nda mesle ini, her t rl y ld rma giri imine kar n, inatla, durmaks z n y r tt ba ka bir d nyay m mk n g rd D zeni sa lamak veHalit elenk ad , T rkiye solunun en g l ve ayn zamanda g l klerle dolu y llar nda hukuk m cadelesinin n saflar nda belirdi S m r den, e itsizlikten, iddetten beslenip, hukuku kendi karlar n me ru k lmak i in kullananlar n d nyas nda mesle ini, her t rl y ld rma giri imine kar n, inatla, durmaks z n y r tt ba ka bir d nyay m mk n g rd D zeni sa lamak ve tepkilerin st n rtmek i in ba vurulan kurallar y n olarak hukukun yerine, ezilenlerin sorunlar n ne karan, hak m cadelesi olarak hukukun siyasal boyutunu savundu elenk in s zleri bu a dan nemini koruyor Ben bir savunman m G zel insanlar savundum Halk n seven, onlar n bir orman gibi karde esine ya amas i in gencecik ya amlar n veren, zg rl klerini, ya anmam yemye il y llar n ortaya koyan insanlar Hak a toplumsal bir d zene giden yola k sa an insanlar savundum Onlar bir i ek gibi ar , taze ve renkliydiler nsan olmakt su lar nsanlar sevmekti, bask s z, s m r s z, zg r bir d nya istemekti Her biri birer d nyayd dealleri i in ld ler, idam edildiler, hapis yatt lar Ben bu g zel insanlar savunarak, onlarla beraber, insan sevgisini, bar dolu, zg r ve mutlu bir d nyay savundum Bu g zel insanlar seviyorum Bir ya am bu sevgiyle ge ti Kendilerini t m insanl a adayanlara bir ya am vermek ok mu Ya amda ve Yarg da Devrimci Duru Halit elenk te ailesi, dava arkada lar , bir ok seveni, siyaset adam ve avukat kimli iyle tan d m z Halit elenk e kran duygular n ifade ediyor, onun azim ve aray n n bug nk T rkiye soluna rnek olabilece ini g steriyorlar.

  • [PDF] ✓ Free Read ↠ Yaşamda ve Yargıda Devrimci Duruş : by Halit Çelenk Rona Aybay Ümit Altaş ✓
   231 Halit Çelenk Rona Aybay Ümit Altaş
  • thumbnail Title: [PDF] ✓ Free Read ↠ Yaşamda ve Yargıda Devrimci Duruş : by Halit Çelenk Rona Aybay Ümit Altaş ✓
   Posted by:Halit Çelenk Rona Aybay Ümit Altaş
   Published :2020-03-22T22:49:55+00:00

  About "Halit Çelenk Rona Aybay Ümit Altaş"

   • Halit Çelenk Rona Aybay Ümit Altaş

    Halit elenk d 1922, Antakya, Hatay 5 May s 2011, Ankara T rk avukat lkokulu ayn kentteki Mektebi Sultani de, ortaokul ve liseyi Mandac Frans zlar n y netimindeki Antakya Lisesi nde bitirdi Daha sonra geldi i stanbul da, 1944 y l nda Hukuk Fak ltesinden mezun olarak, s n f arkada ekibe Sayar la evlendi.Avukatl a, 1948 de Samsun da ba lad 1962 y l n n Ekim ay nda, e iyle birlikte T rkiye i Partisi ne T P ye olarak, Genel Y netim Kurulu yeli ine se ildi ve aktif siyasete ba lad Mesle inde, ilk g nden itibaren i kence g ren, tutuklanan, yarg lanan i ilerin, rencilerin, gen lerin, yazarlar n, sanat lar n, parti, sendika, dernek, vak f y neticilerinin savunmalar n stlendi.En nemli davas Deniz Gezmi , Yusuf Aslan ve H seyin nan n yarg lanarak idama mahk m edildi i THKO T rkiye Halk Kurtulu Ordusu davas d r dam s ras nda, yanlar nda bulundu Deniz Gezmi in idam nda 87 y ll k ya amda ge irdi im en k t zaman dilimi olan o dakikalardaki aresizli imi sizlere anlatamam a klamas n yapm t r.Meslek ya am boyunca kendisi de e itli davalarda yarg lanan, g zalt na al nan elenk, a da Hukuk ular Derne i Genel Ba kanl , T rk Tarih Kurumu kinci Ba kanl yapt nsan Haklar Vakf kurucular aras nda yer ald Aziz Nesin in nc l n yapt Ayd nlar Dilek esi ni kaleme alanlar aras ndayd SBP Sosyalist Birlik Partisi kurulu al malar nda bulundu T rkiye nsan Haklar Kurumu T HAK kurucu yesidir.2002 den 2011 e kadar kansere ve ast ma kar m cadele verdi 5 May s 2011 g n , yani Deniz Gezmi , Yusuf Aslan ve H seyin nan n idamlar n n y l d n m nden bir g n nce, 89 ya nda Ankara da evinde hayata g zlerini yumdu Vasiyeti zerine enternasyonel mar e li inde topra a verilmi ve Deniz Gezmi , Yusuf Aslan ve H seyin nan a yak n bir yere g m lm t r.


  957 Comments

  Leave a Reply